Prírodná, organická a vegánska starostlivosť o pleť.

Podmienky súťaže

Štatút reklamnej a propagačnej Súťaže Organizátora Portorose, s.r.o.

Štatút súťaže (ďalej len „súťaž“)

 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže "4. ADVENTNÁ DAROVAČKA" je Portorose, s.r.o.
  Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
  , IČO 52431797, DIČ 2121056168, IČ DPH SK2121056168, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 138703/B, email: info@marinamiracle.sk (ďalej len „Marina Miracle“ a/alebo „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor“).
 2. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaž v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke IG profilu @marinamiracle.sk na webstránke www.marinamiracle.sk
 3. Cieľom súťaže je reklama a podpora predaja produktov značky Marina Miracle.
 4. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
 5. Trvanie súťaže

   

  Termín súťaže je stanovený na obdobie od18.12. 22 do 29.12. 2022. Žrebovanie výhercov sa uskutoční 29.12.2022

   

  • Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

   

  Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá v termíne konania súťaže sleduje alebo začne sledovať Instagramové profily -✔️Sledujte @nat_jakubcova,

  ✔️Sledujte @marinamiracleslovakia ,aby Vám neunikli žiadne krásne novinky

  ✔️Sledujte @svieckysvetluska a jej krásnu prácu a novinky v tomto beauty salóne

  ✔️Označte do komentára niekoho, kto by tiež rád skúsil šťastie

 6. Pravidlá súťaže

   

  1. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby uvedené v čl. III. tohto štatútu.
  2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
  3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa čl. II tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v tomto štatúte.

7. Výhra v súťaži

1.🎁 Balíček pre krásnu, čistú a zdravú pokožku Marina Miracle, ktorý obsahuje dva pleťové čističe, ktoré sa vzájomne dopĺňajú  Sweet&Creamy Oil Cleanser 110ml a Fresh&Silky Foaming Cleanser 100ml.

2.🎁 Fotenie v ateliéri u skvelej @nat_jakubcova. Natália je nielen výborná fotografka, ale aj výnimočný človek 🤩 zachytí všetky krásne momenty a v jej prítomnosti sa budete cítiť ako kráľovna (alebo aj kráľ🤫😉) krásy. Tému fotenia aj čas si vyberiete Vy. Kľudne to môže byť vianočné, novoročné, rodinné, zamilované, portrétne fotenie…ale určite to bude nezabudnuteľný zážitok ⭐️

3.🎁 Balíček od čarovnej slovenskej firmy @svieckysvetluska, vďaka ktorému svoj domov premeníte na voňavú oázu pokoja. Obsahuje dve sójové sviečky (vôňa orgovánu a šalvie), v ktorých je zaliata príroda v podobe sušených kvetov. Kvety zaliate v parafínovom obale vytvárajú pri horení sviečky nádherný estetický zážitok. Plus eko difúzer s vôňou medové agátu, ktorý Vám doma navodí pocit čistoty a pokoja 😌 

4.🎁 Veľký plánovač šťastia, v ktorom si môžete naplánovať dalších 365 šťastných dní  🤍

 


Oznámenie o výhre

 

 1. Meno (užívateľský účet na Instagrame) jedného výhercu zverejní vyhlasovateľ oznámením cez Instagramový účet @marinamiracleslovakia
 2.  V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.
 3. Vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350 €, vrátane DPH sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu 350 € vrátane DPH predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá výlučne výherca. Vyhlasovateľ je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry do 30 dní po vyhlásení výsledkov Súťaže. Vyhlasovateľ‘ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s výhrou v Súťaži.

 

 • Odovzdanie výhry

 

 1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
 2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
 3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. Instagramové meno) v zozname výhercov uverejnenom na webe organizátora a súčasne na Instagramovom profile @marinamiracleslovakia

 

 • Strata nároku na výhru

 

V prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

 

Dôležité podmienky súťaže

 

 1. Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže.
 3. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 4. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
 5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.
 6. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.
 7. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátene ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. Prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania súťaže a vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu (1) roku odo dňa ukončenia súťaže.
 2. Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.
 3. Informačná povinnosti podľa čl. 13 Nariadenia je splnená prostredníctvom podmienok ochrany osobných údajov zverejnená na webovom sídle Vyhlasovateľa www.novela.store.
 4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. 
 5. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia.
 6. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 1 roka.

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom.
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.
 3. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.
 4. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. ž zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.
 5. Súťaž ani tento štatút nie sú verejných návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 6. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom Vyhlasovateľa súťaže.