Môj košík

Zavrieť

Ochrana osobných údajov

GDPR A INTERNETOVÉ OBCHODY

Zmena legislatívy ochrany osobných údajov sa dotkne aj internetových obchodov, alebo
iných webstránok, ktoré spracúvajú osobné údaje. Okrem povinnej dokumentácie, si musia
dávať pozor aj na určité špecifiká, ktoré sa ich týkajú.
1. Vyžaduje GDPR, aby zákazník poskytol súhlas so spracovaním osobných údajovza
účelom spracovania objednávky?NIE
Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania článok 6, ods. 1písmeno b)
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1písmeno c) spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon o DPH).
2. Vyžaduje GDPR, aby zákazník poskytol súhlas so spracovaním osobných údajovza
účelom zasielania newsletteru? ÁNO
V procese nákupu na vašej stránke musí užívateľ so spracovaním osobných údajov za
účelom zasielania newsletteru výslovne súhlasiť. Napríklad zaškrtnutím políčka „súhlasím so
spracovaním osobných údajov za účelom zasielania newsletteru“ Toto políčko ale nemôže
byť prednastavené ako „zaškrtnuté“. Užívateľ ho musí sám zaškrtnúť, pretože podľa recitálu
(32) GDPR sa tzv. „mlčanie“ nepovažuje za dostatočný súhlas so spracovaním osobných
údajov. Napr. formulácia „uskutočnením objednávky užívateľ súhlasí so zasielaním
newsletteru“ nie je v súlade s GDPR.
To isté platí pre spracovanie cookies, ktoré sa tiež považujú za osobné údaje. Užívateľ musí
jednoznačne súhlasiť s ich spracovaním kliknutím na tlačítko „súhlasím/rozumiem“.
Formulácia typu „Prezerením webstránky užívateľ súhlasí s používaním cookies“ nie je
v súlade s GDPR.
3. Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej
osoby (článok 13 GDPR, bod 7.1 v organizačnej smernici našej dokumentácie)
Dotknutá osoba musí byť pri spracovaní osobných údajov informovaná o určitých
informáciách, ktoré sú uvedené v článku 13 GDPR. Pri internetovom obchode dotknutú
osobu informujete buď v obchodných podmienkach v časti o ochrane osobných údajoch,
alebo môžete vytvoriť zvlášť podstránku, ktorá sa bude venovať len ochrane osobných
údajov.

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť :
PROMOTION MEDIA, s. r. o.
Robotnícka ul. 4465
/areál Považských strojární/
017 01 Pov. Bystrica

IČO: 46 121 331

IČ DPH: SK20 23 24 2925
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
info@marinamiracle.sk
+421 911 511 791
Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany
osobných údajov.
Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej
osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné
číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú
špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu
identitu tejto fyzickej osoby.
Ako návštevník alebo zákazník webstránky www.marinamiracle.sk awww.marinamiracle.cz
spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba“ poskytli, za podmienok
stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania

OÚ, príjemcovia OÚ

Osobné údaje na spracovanie objednávky
Účelom spracovania osobných údajov zákazníkov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a
povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako
prevádzkovateľom.
Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu a
úspešné vybavenie objednávky.
Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia
osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania osobných údajov článok 6, ods. 1 písmeno b)
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné
podľa osobitného predpisu (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), ktorý taktiež upravuje
dobu uchovávania týchto osobných údajov.
Príjemcami týchto osobných údajov je naša účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť a Slovenská
pošta s ktorými (okrem Slovenskej pošty) máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov.
Osobné údaje na marketingové účely
Na účely informovania o našich ponukách a novinkách (marketingové informácie) spracúvame vaše
emailové adresy na právnom základe článku 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila

súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Tieto osobné údaje
spracúvame až do doby, pokým váš súhlas neodvoláte. Príjemcami týchto osobných údajov je
Mailchimp.
Cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality a pohodlnejšieho nakupovania
ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny
veľkých webových lokalít. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať v rámci nastavenia vášho
internetového predliadača. Príjemcami týchto súborov je spoločnosť Google
(https://policies.google.com/technologies/partner-sites).
Článok III
Práva dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.
Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti
spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek
odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo
súhlasu pred jeho odvolaním.
Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej
osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.
Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-
_prevezmite_kontrolu.pdf

4. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR,
časť 7.9 v organizačnej smernici našej dokumentácie)
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky,
ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
Ak teda napr. cielite reklamu/newsletter na základe predchádzajúcich nákupov, je potrebné
aj toto právo zahrnúť do obchodných podmienok.

Vitajte na našej stránke!

Registrujte sa k odberu noviniek a exkluzívnych ponúk!

Zadajte Váš email a kliknite na prihlásenie k odberu noviniek:

SEARCH THIS STORE